AKTIOUN UEBSTBAM / ACTION ARBRE FRUITIER

 

D’Ëmweltkommissioun organiséiert, zesumme mat der Naturverwaltung, eng Planzaktioun vun Uebstbeem an der Gemeng Colmer-Bierg

Et ginn am ganze 30 Uebstbeem geplanzt. Äre finanzielle Beitrag ass 10,00 €/Bam, d’Planzen abegraff. Am Unhang fannt Dir eng Lëscht vun den Uebstbeem. Sidd Dir un dëser Planzaktioun interesséiert, da gitt den ausgefëllte Formular bis den 15. Juli 2022 op der Gemeng of oder mailt en un info@colmar-berg.lu.

All Haushalt däerf 2 Beem aussichen.

D’Leit vun der Naturverwaltung komme bei Iech den Terrain kucken. Duerno gëtt d’Decisioun zesumme mat der Ëmweltkommissioun geholl, wéivill Beem op ärem Terrain geplanzt kënne ginn.

Am Kader vun dëser Aktioun goufe wärend de lëschte Joren ± 230 Beem op privatem Terrain geplanzt. Dofir bidde mir Iech elo un, fir dës Beem vun der Naturverwaltung gratis zréckschneiden ze loossen.

Sidd Dir um Zréckschneide vun den Uebstbeem, déi am Kader vun der Aktioun Uebstbam bei Iech geplanzt goufen, interesséiert, da mellt Iech op der Gemeng per Tel: 83 55 43 221 oder per Mail info@colmar-berg.lu

—————————————–

La Commission de l’Environnement organise, en collaboration avec l’Administration de la Nature et des Forêts, une action de plantation d’arbres fruitiers dans la commune de Colmar-Berg.

 La plantation de 30 arbres fruitiers est prévue. Votre participation financière s’élève à 10,00 €/arbre fruitier, plantation incluse. En annexe vous trouvez la liste des arbres. Si cette action vous intéresse, veuillez bien retourner le formulaire dûment rempli à l’Administration Communale jusqu’au 15 juillet 2022 ou par courriel à l’adresse info@colmar-berg.lu.

Chaque ménage peut choisir 2 arbres.

 Après réception de votre commande, l’Administration de la Nature et des Forêts passera chez vous afin de vérifier la place disponible sur votre terrain. La décision du nombre de fruitiers à planter sur votre terrain sera prise en collaboration avec la commission de l’environnement.

Dans le cadre de cette action au cours des dernières années ± 230 arbres ont été plantés sur les terrains privés. En conséquence, l’Administration de la Nature et des Forêts vous offre de tailler gratuitement les fruitiers plantés dans le cadre de l’action arbre fruitier.

Si ce service vous intéresse, veuillez bien téléphoner à l’administration communale tél. 83 55 43 221 ou envoyer un courriel à l’adresse info@colmarberg.lu

 

Dernière modification le 15/06/2022

Des articles de la même catégorie

Nationalfeierdag 2022

Nationalfeierdag 2022

E Samschdeg, den 18. Juni hunn no 2 Joer Paus erëm d’Festlechkeete ronderëm de Nationalfeierdag zu Colmer-Bierg stattfonnt. De Cortège ass vum Kulturzenter an d’Kierch gezunn, wou den Te Deum ofgehale gouf. No der Ried vun eisem Buergermeeschter, ass et dunn weider an...

lire plus
Klimabonus Roadshow

Klimabonus Roadshow

Klimabonus Primme fir konkrete Klimaschutz Dir wëllt selwer aktiv ginn? Kommt laanscht a stellt Är Froen.Regional Konferenzen iwwert déi néi staatlech Primme fir energetesch Renovatioun, propper Mobilitéit an Erneierbar Energien.A Presenz vun der Ministesch fir...

lire plus
Aller au contenu principal