Infoblat SuperDrecksKëscht

Wasch- und Reinigungsmittel

Waschen und Reinigen hat immer einen Einfluss auf die Umwelt, besonders auf die Gewässer. Daher ist die Wahl eines ökologischen Wasch- und Reinigungsmittels sowie dessen richtige Anwendung (Dosierung,…) nicht nur für die Umwelt wichtig, sondern auch für die Gesundheit des Verbrauchers. Setzen Sie dabei auf umweltfreundliche Produkte, erkennbar am Clever akafen – Logo.

Lessives et produits de nettoyage

Laver et nettoyer ont toujours des impacts sur l‘environnement, notamment sur les cours d‘eau. Ainsi le choix de lessives et produits de nettoyage écologiques et leur bonne utilisation (dosage, …) ne sont pas seulement importants pour l‘environnement, mais également pour la santé des consommateurs. Optez pour des produits respectueux de l‘environnement, reconnaissable par le logo Clever akafen.

Dernière modification le 25/03/2022

Des articles de la même catégorie

Nationalfeierdag 2022

Nationalfeierdag 2022

E Samschdeg, den 18. Juni hunn no 2 Joer Paus erëm d’Festlechkeete ronderëm de Nationalfeierdag zu Colmer-Bierg stattfonnt. De Cortège ass vum Kulturzenter an d’Kierch gezunn, wou den Te Deum ofgehale gouf. No der Ried vun eisem Buergermeeschter, ass et dunn weider an...

lire plus
AKTIOUN UEBSTBAM / ACTION ARBRE FRUITIER

AKTIOUN UEBSTBAM / ACTION ARBRE FRUITIER

  D’Ëmweltkommissioun organiséiert, zesumme mat der Naturverwaltung, eng Planzaktioun vun Uebstbeem an der Gemeng Colmer-Bierg Et ginn am ganze 30 Uebstbeem geplanzt. Äre finanzielle Beitrag ass 10,00 €/Bam, d’Planzen abegraff. Am Unhang fannt Dir eng Lëscht vun...

lire plus
Aller au contenu principal